Polityka prywatności i cookies Centrum medyczne Dobra CMD Sp. z o.o. Sp. kom.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i promocji zdrowia. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszej strony bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies.

Polityka Cookies.

Administratorem Pana / Pani danych osobowych (danych osobowych Pacjenta/przedstawiciela ustawowego Pacjenta/ Opiekuna faktycznego) jest: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Centrum medyczne Dobra CMD Sp. z o.o. Sp. kom, Poziomkowa 5 B, 72-003 Dobra, e-mail:iod@cmdobra.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iod@cmdobra.pl; biuro@aibo.pl

W serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń, projektów, działań podejmowanych przez realizowanych przez Centrum medyczne Dobra. Zapoznać się z ofertą świadczeń medycznych i innych usług, dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje na temat Administratora.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące m.in. przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu www.cmdobra.pl oraz www. centrummedycznedobra.pl oraz zakresie i sposobie wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Wdrożyliśmy ramowe polityki, instrukcje, zasady dla ochrony danych, ich poufność integralności, dostępności, dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Strona internetowa www.cmdobra.pl oraz www. centrummedycznedobra.pl korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy ciasteczek zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:

  1. używamy Google Analytics i Google ADS na naszej stronie internetowej, w celu rozpoznawania komputera, dostosowania reklamy i analizy ruchu na stronie, gdy użytkownik, odwiedza witrynę. Narzędzia te rozpoznają IP, czas spędzany na stronie, jak użytkownik porusza się po witrynie, monitorują użytkownika podczas przeglądania witryny. Czynności, które wymieniamy winny poprawić użyteczność strony internetowej poprzez analizowania korzystania ze strony internetowej. Ponadto czynimy to by administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej za co odpowiedzialne są pliki cookies.

Nie będziemy za pomocą Google Analytics i Google ADS kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników.

 1. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:

  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;

  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i

  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );

  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i

  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.

 2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Polityka Prywatności

Postanowienia Ogólne

Niniejsze postanowienia stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności” lub „Polityka”), która określa podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez

Centrum medyczne Dobra CMD Sp. z o.o. Sp. kom, Poziomkowa 5 B, 72-003 Dobra, e-mail:iod@cmdobra.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iod@cmdobra.pl; biuro@aibo.pl

Polityka Prywatności stanowi integralną część z polityką cookies. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Sklepu Internetowego www.cmdobra.pl oraz www. centrummedycznedobra.pl powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

Centrum medyczne Dobra wykorzystuje dane osobowe do celów wskazanych w Polityce Prywatności, a także w innych celach, jednakże za każdym razem są one jasno określone w Klauzulach Informacyjnych okazywanych Klientom.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane dotyczą. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe: zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

 • w ściśle określonych celach wskazanych w Polityce Prywatności oraz innych celach, jednakże za każdym razem są one jasno określone w Klauzulach Informacyjnych;

 • adekwatnie do realizowanych celów i obowiązków;

 • zgodnie z obowiązującymi okresami retencji – nie dłużej niż jest to niezbędne do zapewnienia realizacji poszczególnych procesów, praw i zobowiązań oraz zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa;

 • zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności chroni przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych, ich utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, bądź zniekształceniem – poprzez zastosowanie niezbędnych środków technicznych, organizacyjnych i proceduralnych.

Definicje

Administrator – osoba prawna, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum medyczne Dobra

Dane osobowe – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Identyfikacji ww. osoby można dokonać na podstawie jej: imienia, nazwiska, numeru identyfikacyjnego, glokalizacji, IP.

Klauzula informacyjna – wszelkie informacje podawane w przypadku zbierania danych przez Administratora wynikające z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora. Profilowanie – jest to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych. Poprzez profilowanie możliwe jest przypisanie indywidualnej, konkretnej oferty, spersonalizowanej dla poszczególnego Użytkownika.

Przetwarzanie – są to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Pseudonimizacja – jest to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było przypisać danej, konkretnej osobie, której dane dotyczą.

Zgoda – konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.

3. Podstawy prawne

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w sytuacji, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie (w ściśle określonym celu) – zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO;

 • osoba, której dane dotyczą zawarła z Centrum medyczne Dobra umowę (w szczególności umowę wykonania usługi medycznej), bądź dąży do jej zawarcia lub rozwiązania oraz realizacji jej postanowień lub innych czynności związanych z umową – zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO;

 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO;

 • jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum medyczne Dobra lub osób trzecich z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, których dane dotyczą, wymagające ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO.

Administrator przetwarza Dane Osobowe jedynie w przypadku spełnienia przesłanek wyżej wymienionych podstaw prawnych. Konkretne przykłady wraz z podanymi podstawami prawnymi przetwarzania Danych Osobowych są wskazane poniżej w Polityce Prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Przykładowo jeżeli Użytkownik decyduje się na wysłanie informacji przez formularz kontaktowy.

 1. Kontakt z Administratorem danych osobowych

Aby skontaktować się z Administratorem danych osobowych w celu realizacji swych praw związanych z ochroną danych osobowych, a także uzyskania innych informacji w związku z przetwarzaniem danych przez Centrum medyczne Dobra prosimy o skierowanie swych zgłoszeń:

pisemnie na adres:

Centrum medyczne Dobra CMD Sp. z o.o. Sp. kom, Poziomkowa 5 B, 72-003 Dobra, e-mail: iod@cmdobra.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iod@cmdobra.pl; biuro@aibo.pl

5. Wyświetlanie strony internetowej Centrum medycznego Dobra

Informujemy, iż wraz z wyświetlaniem strony internetowej Centrum medycznego Dobra pod adresem www.cmdobra.pl oraz www. centrummedycznedobra.pl w dostępnych przeglądarkach internetowych następuje wymiana informacji pomiędzy Państwa urządzeniem mobilnym, komputerem lub innym urządzeniem, a serwerami Administratora. Wszelkie pozyskiwane informacje w związku z wyświetlaniem strony są wykorzystywane do sprawnego działania zachodzących procesów informatycznych na stronach Administratora lub innych procesów zachodzących w Państwa przeglądarce. W czasie wyświetlania strony www.cmdobra.pl oraz www. centrummedycznedobra.pl Państwa przeglądarka może przesyłać następujące informacje: Państwa adres IP, godzinę wejścia i wyjścia, nazwę i adres URL wyświetlanego pliku, stronę lub aplikację z której nastąpiło wejście, czas spędzany na stronie i na konkretnych podstronach, skąd nastąpiło wejście na stronę). Niniejsze dane przekazywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności oraz komfortowego i niezakłóconego korzystania ze Strony Internetowej oraz możliwości kierowania określonych reklam do użytkownika, dokonywania analizy ruchów, działań użytkowników na stornie. Powyższe dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – zgodnie z ww. celami.

Powyższe dane przechowywane są jedynie w czasie Państwa pobytu na www.cmdobra.pl oraz www. centrummedycznedobra.pl, następnie w momencie zamknięcia ww. strony internetowej są automatycznie usuwane, o ile nie dokonaliście Państwo innej czynności np. kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

6. Cele przetwarzania danych

Państwa Dane Osobowe są Przetwarzane za każdym razem w ściśle określonym celu, zgodnie z konkretną podstawą prawną. Poniżej przedstawiamy Państwu opis wybranych procesów związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzania danych

Realizacja świadczeń medycznych

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.

Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

art. 9 ust. 2 lit. c) RODO , tj. w celu ochrony Pani/ Pana żywotnych interesów (w szczególności ratowania Pani/Pana zdrowia, życia)

art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich w wykonywania w związku z obowiązującymi przepisami prawa

Zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres do kontaktowe, pesel, w przypadku braku pesel nr dokumentu tożsamości, dane o stanie zdrowia; w przypadku dokumentacji związanej z zdrowiem psychicznym zakres może obejmować nałogi, orientację seksualną, wiarę, i inne mogące wpłynąć na zdrowie psychiczne

dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie

− dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Zawarcie, realizacja i obsługa umów wykonania usługi medycznej na żądanie osoby, której dane dotyczą lub osoby której jest opiekunem prawnym, przed zawarciem danej umów.

Artykuł 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Dane związane z rachunkiem/fakturą w zakresie dokonanych zakupu usługi przetwarzane będą do czasu upływu terminu zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania. W wypadku usługobiorców lub klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) usługobiorcy lub klienta.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Administrator przetwarza dane w celu marketingu bezpośredniego do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących klientami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Inne – wszelkie inne dane mogą być przetwarzane przez Administratora w związku z innymi czynnościami prawnymi oraz innymi, konkretnie wskazanymi, uzasadnionymi celami, jednakże każdorazowo są one przedkładane osobie, której dane dotyczą za pośrednictwem klauzul informacyjnych.

Szczegółowe informacje są w zdefiniowanych Klauzulach Informacyjnych dostępnych w rejestracji Centrum Medycznego Dobra, oraz na stronach www.cmdobra.pl oraz www. centrummedycznedobra.pl

7. Retencja danych

Przechowujemy Państwa dane w zależności od celu i podstawy prawnej przez następujący okres czasu:

 • w celu realizacji świadczeń medycznych – przechowujemy Państwa dane przez czas wynikający z przepisów

 • w celu zawarcia i realizacji umowy – przechowujemy Państwa dane przez czas obowiązywania umowy (np. umowy kupna usługi, umowy handlowej oraz innych);

 • w celu marketingu bezpośredniego – przechowujemy Państwa dane do momentu wyrażenia skutecznego i prawnie uzasadnionego sprzeciwu;

 • w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – przechowujemy Państwa dane do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem (wynikającym z przepisów prawa);

 • w celu rozpatrzenia reklamacji, bądź innego zgłoszenia – przechowujemy Państwa dane do momentu rozpatrzenia reklamacji, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń (wynikających ze sprawy);

 • w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas określony przepisami prawa;

 • w innych celach – możemy przechowywać Państwa dane w innych celach, wraz ze ściśle określonym czasem retencji (do danego celu przetwarzania), jednakże każdorazowo przekazujemy Państwu informacje o wszelkich przysługujących prawach i obowiązkach poprzez okazanie Klauzul Informacyjnych w danej, konkretnej sprawie.

Przetwarzamy państwa dane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji konkretnego celu lub powyższy obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Administrator regularnie weryfikuje wszelkie bazy danych, nośniki danych i usuwa zbędne dane lub są one automatycznie usuwane.

8. Monitoring (Siedziba)

Informujemy, iż przebywając na obszarze Centrum Medycznego Dobra ul. Poziomkowa 5, Dobra przetwarzamy Państwa dane w zakresie wizerunku, utrwalanego za pośrednictwem monitoringu wizyjnego. Dane w ww. zakresie pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w momencie, gdy znajdujecie się Państwo w danej lokalizacji lub gdy dochodzi do spotkania biznesowego pomiędzy partnerami Spółki, jak również kandydatami do pracy (oraz we wszystkich innych przypadkach, gdy dana osoba przebywa na terenie firmy ul. Poziomkowa 5, Dobra ). Utrwalone dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji poufnych i służbowych znajdujących się w ww. obszarach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 90 dni lub do momentu zakończenia postępowania w sytuacjach, gdy stanowią one dowód w sprawie sądowej, egzekucyjnej, mediacyjnej i innych (zgodnie z przepisami prawa). Odbiorcami danych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz inne upoważnione podmioty (organy władzy, publiczne i podmioty współpracujące ze Spółką na podstawie odrębnych umów). Szczegóły odnośnie przetwarzania danych w zakresie monitoringu wizyjnego znajdą Państwo na klauzulach informacyjnych dostępnych w rejestracji Centrum Medycznego Dobra w siedzibie Administratora.

9. Newsletter (NIE AKTYWNY)

Za pośrednictwem strony internetowej www.cmdobra.pl oraz www. centrummedycznedobra.pl mają Państwo możliwość dokonania subskrypcji newslettera, poprzez dobrowolne wyrażenie Zgody. W przypadku jej wyrażenia Administrator przetwarza Państwa adres e-mail – w celu udostępniania informacji o usługach, nowościach, ważnych wydarzeniach, informuje o profilaktyce (poprzez wysyłkę newslettera na podany przez Państwa adres – e-mail). Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Informujemy, iż w każdym dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez Administratora przed jej wycofaniem. Dane w ww. zakresie przetwarzane są do momentu wycofania zgody, czego skutkiem jest usunięcie Państwa adresu e-mail z list mailingowych do newslettera.

10. Partnerzy biznesowi

Niniejsze zapisy dotyczą również osób, które są związane z Admiratorem umową o współpracę, kontaktują się z firmą w celu zawarcia stosunków partnerskich lub są w trakcie negocjowania umowy pomiędzy stronami. Zakres przetwarzanych danych zależy od konkretnego, indywidualnego przypadku i charakteru danej umowy. Przykładowe dane zbierane do tego typu umów to: imię, nazwisko, stanowisko adres zamieszkania, adres e-mail, adres korespondencyjny, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer i seria dowodu osobistego, wzór podpisu, numer KRS, NIP, REGON, dane dotyczące płatności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, c lub/oraz f RODO. U Administratora dostęp do tego typu umów posiadają wyłącznie osoby zajmujące się ich procedowaniem i negocjowaniem, a także księgowość oraz inne osoby posiadające uzasadniony interes, w tym inne podmioty współpracujące z Administratorem (usługodawcy i podwykonawcy), jednakże wykonują one swe czynności jedynie w zakresie wskazanym w umowach powierzenia i udostępnienia danych.

W związku z tym że Administrator w związku z prowadzaną działalnością prowadzi strony internetowe www.cmdobra.pl oraz www. centrummedycznedobra.pl i będzie przetwarzał dane osobowe w ramach swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i odbiorcami danych osobowych mogą być takie podmioty jak:

 • Google Analytics Google LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA) – cel – analiza ruchu na portalu.

 • Google reCAPTCHA v.3 – Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu monitoringu interakcji użytkownika na witrynie internetowej oraz oddzielenia działania człowieka od akcji bota w witrynie internetowej bez interakcji użytkownika.

 • home.pl (home.pl S.A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252) – cel – dostawca usług hostingowych.

 • Facebook ( Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), VAT IE9692928F)

 • Instagram ( Instagram, Attn: Service Complaints 4, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) 

Ponadto do danych mogą mieć dostęp podmioty, którym właściciel zleca dodatkowe prace nad portalem, a które zobowiązują się do utrzymania wszelkich informacji i danych w tajemnicy w oparciu o stosowne umowy.

11. Pacjenci, osoby występujecie w ich imieniu

Niniejsze zapisy dotyczą również osób, które są pacjentami lub będą pacjentami Centrum Medycznego Dobra , bądź Partnerów biznesowych w związku z udzielaniem świadczeń medycznych związane z Admiratorem umową o współpracę jak również osób, które w imieniu danej osoby i na jej rzecz są w procesie udzielania świadczeń medycznych. Zakres przetwarzanych danych zależy od tego na co pozwalają przepisy prawa związane z udzieleniem świadczenia medycznego, profilaktyki. Przykładowe dane zbierane są ujęte w tabeli powyżej. U Administratora dostęp do tego typu umów posiadają wyłącznie osoby zajmujące się ich procesem obsługi pacjenta ale tylko w zakresie na którym pozwalają przepisy, osoby udzielające świadczeń medycznych i je konsultujące posiadające uzasadniony interes, w tym inne podmioty współpracujące z Administratorem (usługodawcy i podwykonawcy), jednakże wykonują one swe czynności jedynie w zakresie wskazanym w umowach powierzenia i udostępnienia danych.

13. Media społecznościowe

Aby zapewnić Państwu bieżący dostęp do informacji odnośnie nowych usług, profilaktyki, ważnych wydarzeń Administrator przekazuje informacje za pośrednictwem serwisów społecznościowych Facebook i Instagram. Informujemy, iż Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych dotyczących powyższych serwisów społecznościowych, zawierająca szczegółowe informacje odnośnie ochrony Państwa Danych Osobowych znajduje się na portalu danych portalach.

14. Dane osobowe kandydatów do pracy

Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy znajdą Państwo każdorazowo w klauzulach informacyjnych dostępnych na etapie przeprowadzanej rekrutacji.

15. Odbiorcy danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Administratora, w tym dla realizacji zawieranych Umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich odbiorców lub kategorii odbiorców wskazanych w Polityce Prywatności – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe mogą być przekazywane m.in. następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • przewoźnikom / spedytorom / brokerom kurierskim – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi;

 • podmiotom medycznym, diagnostycznym w związku z zachowaniem ciągłości leczenia, diagnostycznym

 • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub dokonane kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznej lub płatności dokonywanych za pomocą karty płatniczej. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;

 • podmiotom udzielającym porad prawnych, doradczych, uczestniczące w postępowaniach sądowych, mediacyjnych, egzekucyjnych i innych w imieniu i na rzecz Administratora

 • podmiotom obsługującym systemy informatyczne (systemy IT, płatnicze i inne);

 • organom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności: Urzędom (np. Urząd Skarbowy w przypadku kontroli skarbowej), Policji, Sądom, Ubezpieczyciel i innym, gdy ustawa tak stanowi;

16. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Informujemy, iż Państwa dane przetwarzane przez Centrum Medycznego Dobra nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

17. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdemu Klientowi przysługują w każdym następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych – posiadają Państwo prawo dostępu do informacji, które dane przetwarzamy (zgodnie z art. 15 RODO);

 • prawo żądania sprostowania danych – posiadają Państwo prawo do aktualizacji danych przekazanych do Administratora (zgodnie z art. 16 RODO);

 • prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – posiadają Państwo prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone (zgodnie z art. 17 RODO);

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych – posiadają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy administrator nie potrzebuje już danych do celów, w jakich były przetwarzane, dane są nieprawidłowe, jak również są przetwarzane niezgodnie z prawem (zgodnie z art. 18 RODO);

 • prawo do przenoszenia danych – posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz do otrzymania Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (zgodnie z art. 20 RODO);

 • prawo do wycofania zgody – posiadają Państwo prawo do wycofania każdej dobrowolnie wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej wycofaniem (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO);

 • prawo do wniesienia sprzeciwu – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania, jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta (zgodnie z art. 21 RODO);

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji praw, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt. 4 Polityki Prywatności.

18. Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych za każdym razem jest dobrowolne. W zakresie określonym w Polityce prywatności podanie danych jest konieczne w celu zawarcia Umowy (np. Umowa kupno-sprzedaży, Umowa o Świadczenie Usług). Zgody na ich przetwarzanie w celu: otrzymywania newslettera. W przypadku udzielenia Zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo wycofać tę zgodę w każdym dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktu podanego w Polityce Prywatności, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

19. Profilowanie

Nie profilujemy danych osobowych w sposób zautomatyzowany

20. COOKIES

Strony internetowe Administratora wykorzystują tzw. pliki cookies oraz inne technologie działające w analogiczny sposób. Pliki Cookies są plikami testowymi zapisującymi dane poprzez Państwa przeglądarkę na tzw. urządzeniu końcowym (laptopie, smartfonie itp.). Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów Centrum Medycznego Dobra., a także zwiększają ich wydajność poprzez zapisywanie informacji o wykorzystywaniu serwisu przez jego użytkowników.

Pliki typu Cookies umożliwiają:

 • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

 • dostosowanie i optymalizację serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,

 • tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,

 • personalizacji przekazów marketingowych,

 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

W serwisie wykorzystywane są Cookies Sesyjne (pliki tymczasowe przechowywane od momentu wejścia do serwisu Administratora do momentu zamknięcia przeglądarki, bądź jej sesji) oraz Cookies Trwałe/Stałe (pliki przechowywane przez dłuższy czas, które ułatwiają korzystanie z serwisu).

Strony www www.cmdobra.pl oraz www. centrummedycznedobra.pl wykorzystują m.in. następujące pliki cookies:

Nazwa

Opis

Czas wygaśnięcia

floatingNewsletterDisabled

Przechowuje informację czy należy wyświetlić dla użytkownika okno z zapisem do Newslettera

Dane są usuwane po upływie 365 dni

floatingNewsletterPageCounter

Przechowuje informację o ilości odsłon witryny dla wywołania okna z zapisem do Newslettera

Dane są usuwane po upływie 365 dni

privacyAgreement

Tworzony w momencie zapoznania się Użytkownika z informacją o stosowaniu przez witrynę plików Cookies.

Dane są usuwane po upływie 365 dni

pageToken

Przechowuje informację o adresie oglądanej usługi. Potrzebne przy powrocie na grupę usług

Dane są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (sesja)

initialSlide

Przechowuje ustawienie dla mechanizmu galerii zdjęć na karcie usługi

Dane są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (sesja)

isMobile

Przechowuje informację czy użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego

Dane są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (sesja)

APPEXT_CMDOBRA_PL

Przechowuje identyfikator sesji

Dane są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (sesja)

__epv

Przechowuje klucz dla cache’owania przez varnish-cache

Dane są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (sesja)

Ponadto do prowadzenia serwisów przez Centrum Medycznym Dobra wykorzystuje się tzw. Cookies Zewnętrzne (third party cookies), służące do zbierania danych statystycznych oraz danych służących do weryfikacji sposobu korzystania z serwisów przez ich użytkowników.

Do powyższych celów wykorzystywany jest Google Analytics. Jest to ogólnodostępne narzędzie służące do analizy korzystania ze stron internetowych oraz sporządzania raportów o aktywności użytkowników. Google Analytics generuje informacje odnośnie adresu URL, typu wykorzystywanej przeglądarki przez użytkownika, jego adresu IP oraz używanego systemu operacyjnego. Narzędzie określa dane dotyczące ilości wizyt na serwerach, ich długości oraz zbiera dane które z poszczególnych części odwiedzanego serwisu są najczęściej wykorzystywane przez użytkowników (analizując ich funkcjonalność). Na podstawie analizy na pozyskanych w ten sposób danych możliwe jest określenie wydajności i użyteczności serwisów Centrum Medycznego Dobra oraz ich poszczególnych części, a następnie ukierunkowanie rozwoju nowych usług oraz funkcjonalności.

Szczegółowe informacje odnośnie Google Analytics znajdą państwo pod poniższym adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.

Serwisy i witryny Centrum Medycznego Dobra mogą również wykorzystywać technologię Retargetingu Personalizowanego RTB. Za pomocą ww. technologii pozyskiwane są zanonimizowane dane statystyczne dotyczące zainteresowań użytkowników odwiedzających strony i witryny internetowe Centrum Medycznego Dobra. Po przeanalizowaniu danych pozyskanych wskutek retargetingu mogą zostać wprowadzane zmiany w usługach medycznych, dopasowane do aktualnych oczekiwań jego użytkowników. Informujemy, iż powyższe dane przetwarzane są w sposób zanonimizowany, uniemożliwiający identyfikację użytkowników odwiedzających serwisy Centrum Medycznego Dobra, w szczególności powyższe dane nie są zestawiane z innymi danymi użytkowników takimi jak np. imię, czy adres.

Informujemy, iż wszyscy użytkownicy posiadają możliwość wyłączenia stosowanych cookies.

Użytkownicy zawsze mają możliwość samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do ich urządzeń końcowych. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji ww. usługi. Poniżej znajdą Państwo odnośniki do przeglądarek internetowych (zawierające informacje jak dokonać modyfikacji ich ustawień na Państwa urządzeniach końcowych):

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach Państwa oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Należy mieć na uwadze, iż w standardowych ustawieniach Państwa wyszukiwarek internetowych dopuszczane jest zapisywanie plików na Państwa urządzeniach końcowych, co tym samym umożliwia przetwarzanie pozyskanych w ten sposób danych.

21. Zmiany Polityki Prywatności

Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz aktualnych i przejrzystych procedur i polityk w Centrum Medycznego Dobra niniejszy dokument będzie regularnie analizowany i zmieniany w związku ze zmianami w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz wszelkimi działaniami podejmowanymi w celu zapewnienia należytej ochrony Państwa Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 22.01.2021 r.

Sposób wprowadzenia/ wdrożenia

Dział / Komórka odpowiedzialna

informacja w Internecie w ogólnym zestawieniu klauzul

Właściciel/ firma działająca w imieniu ADO

informacja pojawiająca się po otwarciu strony www.cmdobra.pl oraz www. centrummedycznedobra.pl

Właściciel/ firma działająca w imieniu ADO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, uprzejmie informujemy, iż: Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy: Centrum Medyczne Dobra, CMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Centrum Medyczne Dobre s.c. Iwona Nikodemska, Tomasz Nikodemski), nr KRS 0000872568, nr NIP: 8513167643, nr REGON: 321332771, z siedzibą w Dobrej 72-003, ul. Poziomkowa 5 B, prowadzący zakład leczniczy: Ambulatorium Dobra z siedzibą w Dobrej 72-003 przy ul. Poziomkowej 5b. 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez tel.: 914539500 i e-mail: iod@cmdobra.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO w oparciu o prawnie uzasadniony interes oraz zgody. W
Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego; informowania o możliwości uczestnictwa w promocji usługi; uczestnictwie w zdefiniowanym konkursie jako promocji Administratora, programu profilaktyki; marketingowym świadczonych usług.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
Pana/ Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firma IT zajmująca się systemów IT i inne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych w formularzu zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) do celów odpowiedzi, kontaktu z Panem / Panią .

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, uprzejmie informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy: Centrum Medyczne Dobra, CMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Centrum Medyczne Dobre s.c. Iwona Nikodemska, Tomasz Nikodemski), nr KRS 0000872568, nr NIP: 8513167643, nr REGON: 321332771, z siedzibą w Dobrej 72-003, ul. Poziomkowa 5 B,  prowadzący zakład leczniczy: Ambulatorium Dobra z siedzibą w Dobrej 72-003 przy ul. Poziomkowej 5b. 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez tel.: 914539500 i e-mail: iod@cmdobra.pl
Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez podmiot wyłącznie w celu:
a) realizacji celów związanych z obiegiem korespondencji, w tym prowadzenia rejestru przychodzącej i wychodzącej korespondencji, podjęcia kontaktu, udzielenia odpowiedzi na pytanie,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń,
c) realizacji celów rachunkowych,
d) realizacji celów podatkowych.
Podstawa prawna przetwarzania przez podmiot Pana/ Pani danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja celów, o których mowa powyżej. Niepodanie tych danych uniemożliwia realizację ww. celów.
Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom współpracującym z w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym zakład leczniczy w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług:
teleinformatycznych,
księgowych,
prawnych, doradczych oraz wspierających zakład leczniczy w dochodzeniu należnych roszczeń – w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
kurierskich i pocztowych,
c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
d) osobom i/lub podmiotom przez Pana/Panią upoważnionym,
Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Pana/Pani danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane.
Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Przysługuje Pana / Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pan/Pani także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
Przysługuje Panu / Pani prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego – PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).
Pana / Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Medyczne Dobra, CMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Centrum Medyczne Dobre s.c. Iwona Nikodemska, Tomasz Nikodemski), nr KRS 0000872568, nr NIP: 8513167643, nr REGON: 321332771, z siedzibą w Dobrej 72-003, ul. Poziomkowa 5 B.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iod@cmdobra.pl; Tomasz Łubiński
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, uwierzytelnienia osób na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. h RODO oraz w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora skontaktowania się z Panem / Panią w celach informacyjnych oraz udzielenia informacji dot. pacjenta lub dostępu do dok. medycznej m.in. w oparciu o art. 23, 24, 26 Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz laboratoria analityczne i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którym Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, informatycznej, rozliczeniowej i związanej ubezpieczeniem społecznym;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym przez okres 20 lat, bądź, w przypadku zgonu pacjenta – 30 lat;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych osobowych w celu z pkt 3 jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa.

Uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Medyczne Dobra, CMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Centrum Medyczne Dobre s.c. Iwona Nikodemska, Tomasz Nikodemski), nr KRS 0000872568, nr NIP: 8513167643, nr REGON: 321332771, z siedzibą w Dobrej 72-003, ul Poziomkowa 5B.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Łubiński. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem mailowym: iod@cmdobra.pl i pod telefonem 914539500
W przypadku podania danych osobowych mogą one być przetwarzane w celach:

 • Zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez pracowników/współpracowników Centrum Medyczne Dobra s.k.
 • Zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych z Centrum Medyczne Dobra s.c. w celu realizacji usług, obsługi administracyjnej i informatycznej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Prawnie uzasadnionym celem administratora jest możliwość kontroli jakości udzielanych świadczeń oraz umożliwienia weryfikacji przekazywanych informacji.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Żądanie takie zostanie uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone przepisami prawa. Żądanie takie należy przesłać na adres mailowy iod@cmdobra.pl
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nagrane rozmowy przechowywane będą w świetle obowiązującego prawa. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu
Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy: Centrum Medyczne Dobra, CMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Centrum Medyczne Dobre s.c. Iwona Nikodemska, Tomasz Nikodemski), nr KRS 0000872568, nr NIP: 8513167643, nr REGON: 321332771, z siedzibą w Dobrej 72-003, ul. Poziomkowa 5 B.
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez tel.: 914539500 i e-mail: iod@cmdobra.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być pomioty z którym zawarto umowy powierzenia w celach tożsamych które wskazał Administrator.
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

:Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy: Centrum Medyczne Dobra, CMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Centrum Medyczne Dobre s.c. Iwona Nikodemska, Tomasz Nikodemski), nr KRS 0000872568, nr NIP: 8513167643, nr REGON: 321332771, z siedzibą w Dobrej 72-003, ul. Poziomkowa 5 B.
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez tel.: 914539500 i e-mail: iod@cmdobra.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy

 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c, jako zgody na publikację wizerunku, na przekazanie danych innym podmiotom z którymi Administrator umowy powierzenia
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in.
  Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia *
  Biuro rachunkowe *
  Firmy IT administrujące systemem IT czy odpowiadające za stronę www, serwisy społecznościowe *

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest podmiot leczniczy: Centrum Medyczne Dobra, CMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Centrum Medyczne Dobre s.c. Iwona Nikodemska, Tomasz Nikodemski),  nr KRS 0000872568, nr NIP: 8513167643, nr REGON: 321332771, z siedzibą w Dobrej 72-003, ul. Poziomkowa 5 B.
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez tel.: 914539500 i e-mail: iod@cmdobra.pl
Celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy

 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c, jako zgody na publikację wizerunku, na przekazanie danych innym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: (nadawania, uwierzytelniania użytkownika systemów informatycznych, prowadzenia dokumentacji personalnej ) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być • medycyna pracy* • zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa)* • Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników)* • Firma IT zajmująca się nadaniem uprawnień, weryfikacja użytkownika systemów IT

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Strona internetowa www.centrummedycznedobra.pl korzysta z plików cookie. 

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy tylko ciasteczek zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.


1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:

 • używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny /  poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników.
2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:

 • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
 • w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; 
 • w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

3. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

 • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 • w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
 • w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.

4. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

CM Dobra  nie ponosi żadnej odpowiedzialności i zaleca konsultacje z ekspertami prawnym, jeśli wdrożysz powyższe działania na swojej stronie internetowej.