Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, uprzejmie informujemy, iż: Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy: Centrum Medyczne Dobra, CMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Centrum Medyczne Dobre s.c. Iwona Nikodemska, Tomasz Nikodemski), nr KRS 0000872568, nr NIP: 8513167643, nr REGON: 321332771, z siedzibą w Dobrej 72-003, ul. Poziomkowa 5 B, prowadzący zakład leczniczy: Ambulatorium Dobra z siedzibą w Dobrej 72-003 przy ul. Poziomkowej 5b. 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez tel.: 914539500 i e-mail: iod@cmdobra.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO w oparciu o prawnie uzasadniony interes oraz zgody. W
Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego; informowania o możliwości uczestnictwa w promocji usługi; uczestnictwie w zdefiniowanym konkursie jako promocji Administratora, programu profilaktyki; marketingowym świadczonych usług.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
Pana/ Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firma IT zajmująca się systemów IT i inne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych w formularzu zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) do celów odpowiedzi, kontaktu z Panem / Panią .

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, uprzejmie informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy: Centrum Medyczne Dobra, CMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Centrum Medyczne Dobre s.c. Iwona Nikodemska, Tomasz Nikodemski), nr KRS 0000872568, nr NIP: 8513167643, nr REGON: 321332771, z siedzibą w Dobrej 72-003, ul. Poziomkowa 5 B,  prowadzący zakład leczniczy: Ambulatorium Dobra z siedzibą w Dobrej 72-003 przy ul. Poziomkowej 5b. 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez tel.: 914539500 i e-mail: iod@cmdobra.pl
Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez podmiot wyłącznie w celu:
a) realizacji celów związanych z obiegiem korespondencji, w tym prowadzenia rejestru przychodzącej i wychodzącej korespondencji, podjęcia kontaktu, udzielenia odpowiedzi na pytanie,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń,
c) realizacji celów rachunkowych,
d) realizacji celów podatkowych.
Podstawa prawna przetwarzania przez podmiot Pana/ Pani danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja celów, o których mowa powyżej. Niepodanie tych danych uniemożliwia realizację ww. celów.
Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom współpracującym z w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym zakład leczniczy w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług:
teleinformatycznych,
księgowych,
prawnych, doradczych oraz wspierających zakład leczniczy w dochodzeniu należnych roszczeń – w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
kurierskich i pocztowych,
c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
d) osobom i/lub podmiotom przez Pana/Panią upoważnionym,
Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Pana/Pani danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane.
Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Przysługuje Pana / Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pan/Pani także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
Przysługuje Panu / Pani prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego – PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).
Pana / Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Medyczne Dobra, CMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Centrum Medyczne Dobre s.c. Iwona Nikodemska, Tomasz Nikodemski), nr KRS 0000872568, nr NIP: 8513167643, nr REGON: 321332771, z siedzibą w Dobrej 72-003, ul. Poziomkowa 5 B.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iod@cmdobra.pl; Tomasz Łubiński
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, uwierzytelnienia osób na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. h RODO oraz w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora skontaktowania się z Panem / Panią w celach informacyjnych oraz udzielenia informacji dot. pacjenta lub dostępu do dok. medycznej m.in. w oparciu o art. 23, 24, 26 Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz laboratoria analityczne i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którym Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, informatycznej, rozliczeniowej i związanej ubezpieczeniem społecznym;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym przez okres 20 lat, bądź, w przypadku zgonu pacjenta – 30 lat;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych osobowych w celu z pkt 3 jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa.

Uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Medyczne Dobra, CMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Centrum Medyczne Dobre s.c. Iwona Nikodemska, Tomasz Nikodemski), nr KRS 0000872568, nr NIP: 8513167643, nr REGON: 321332771, z siedzibą w Dobrej 72-003, ul Poziomkowa 5B.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Łubiński. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem mailowym: iod@cmdobra.pl i pod telefonem 914539500
W przypadku podania danych osobowych mogą one być przetwarzane w celach:

 • Zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez pracowników/współpracowników Centrum Medyczne Dobra s.k.
 • Zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych z Centrum Medyczne Dobra s.c. w celu realizacji usług, obsługi administracyjnej i informatycznej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Prawnie uzasadnionym celem administratora jest możliwość kontroli jakości udzielanych świadczeń oraz umożliwienia weryfikacji przekazywanych informacji.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Żądanie takie zostanie uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone przepisami prawa. Żądanie takie należy przesłać na adres mailowy iod@cmdobra.pl
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nagrane rozmowy przechowywane będą w świetle obowiązującego prawa. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu
Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy: Centrum Medyczne Dobra, CMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Centrum Medyczne Dobre s.c. Iwona Nikodemska, Tomasz Nikodemski), nr KRS 0000872568, nr NIP: 8513167643, nr REGON: 321332771, z siedzibą w Dobrej 72-003, ul. Poziomkowa 5 B.
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez tel.: 914539500 i e-mail: iod@cmdobra.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być pomioty z którym zawarto umowy powierzenia w celach tożsamych które wskazał Administrator.
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

:Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy: Centrum Medyczne Dobra, CMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Centrum Medyczne Dobre s.c. Iwona Nikodemska, Tomasz Nikodemski), nr KRS 0000872568, nr NIP: 8513167643, nr REGON: 321332771, z siedzibą w Dobrej 72-003, ul. Poziomkowa 5 B.
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez tel.: 914539500 i e-mail: iod@cmdobra.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy

 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c, jako zgody na publikację wizerunku, na przekazanie danych innym podmiotom z którymi Administrator umowy powierzenia
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in.
  Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia *
  Biuro rachunkowe *
  Firmy IT administrujące systemem IT czy odpowiadające za stronę www, serwisy społecznościowe *

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest podmiot leczniczy: Centrum Medyczne Dobra, CMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Centrum Medyczne Dobre s.c. Iwona Nikodemska, Tomasz Nikodemski),  nr KRS 0000872568, nr NIP: 8513167643, nr REGON: 321332771, z siedzibą w Dobrej 72-003, ul. Poziomkowa 5 B.
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez tel.: 914539500 i e-mail: iod@cmdobra.pl
Celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy

 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c, jako zgody na publikację wizerunku, na przekazanie danych innym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: (nadawania, uwierzytelniania użytkownika systemów informatycznych, prowadzenia dokumentacji personalnej ) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być • medycyna pracy* • zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa)* • Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników)* • Firma IT zajmująca się nadaniem uprawnień, weryfikacja użytkownika systemów IT

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Strona internetowa www.centrummedycznedobra.pl korzysta z plików cookie. 

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy tylko ciasteczek zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.


1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:

 • używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny /  poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników.
2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:

 • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
 • w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; 
 • w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

3. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

 • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 • w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
 • w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.

4. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

CM Dobra  nie ponosi żadnej odpowiedzialności i zaleca konsultacje z ekspertami prawnym, jeśli wdrożysz powyższe działania na swojej stronie internetowej.